CLOSE
文獻

小畫家龎氏姊弟 舉行油畫展七天

作者 申報
文獻時間 1949/04/04
出處 《申報》,頁4

小畫家龎壔‧龎均姊弟油畫展覽會,於今日兒童節起,在本市邁而西愛路一四五號義利畫廊舉行七天,龎氏姊弟係名畫家龎薰琴‧邱堤夫婦之子女,自幼得父母藝術熏陶,於繪畫音樂,更有獨特之天才,近年來隨其父母遊歷全國各地,以其沿途所得資料,從事於天真之創作。此次展覽品中,均係其自十一歲至十四歲間之作品。

閱讀更多... 收合..